portfolio > skies

09/11/01
09/11/01
Oil/mounted linen
12"x12"
2001